Learn how to speak Kannada

118

LEARN – HOW TO SPEAK IN KANNADA

Greetings
Hello Namaskara
Goodbye Hogi Barthene
How are you? Neevu hegiddheeri?
I Like Udupi Nanage Udupi ishta
You are beautiful Neevu chanda iddiri
I am fine Naanu chennagiddene
Thank you dhanyavadagalu

Introduction
My name is Vasantha Nanna hesaru Vasantha
I am from (country name) Naanu (country name) deshadavanu
Happy to meet you Nimmannu bhetimaadi santosha agide
Sorry I’m late Kshamisi, naanu thadavaagi bandhe
 Enquiry
What is your name? Nimma hesaru enu?
How do I go there? Allige naanu hege hoguvudu?
How much is this? Idhu eshtu?
Where can I make a phone call? Phone kare yelli madabahudu?
Can you help me? Nanage sahaya maadutheera?
How do I reach the airport? Nannu airportige hege thalapuvudhu?
Where can I go shopping? Naanu shopping maadalu ellige hogabeku?
Was there a call for me? Nanage yaaradharu phone maadidra?
Take me to a Hotel, where the rent is around Rs. 1000/- Nannanu, ondu saavira rupayi room badige iruva hotelige karedukondu hogi.
Please take me to a nearest Church/Temple? Dayavittu nannanu hattirada
Churchge/Devasthanakke karedukondu hogi.
What is that? Adhu enu?
Who is that? Avaru yaaru?
Where is it? Yelli iday?
What is this? Idhu enu?
Will you come with me? Nanna jothay barutheera?
Where will I get (this)? (Idhu) elli sigutthade?
Do you have change? Chillaray unta?
Where is your house? Nimma mane elli iday?
Where is the nearest police station? Police station hatharadalli elli iday?

Directions
I want to go to (place name) Naanu (place name) hogabeku.
I have lost my way Naanu dhari thappidhene
Go to the left Yedakke hogi
Go to the right Balakke hogi
Opposite Yedhurugade
Straight ahead Neravagi mundhe
General
Sorry Kshamisi
I want it Idhu nanage beku
I don’t want it Idhu nanage beda
Come tomorrow Naale banni
Get me a glass of water Nanage ondhu lota neeru kodi
Please translate into English Dayavitu idhannu Englishige bhaashantharisi
The weather is pleasant here Illiya havae chennagidhe
Drive slowly Vahanavannu nidhanavagi chalisiri
This cheque is to be encashed Chequeannu kottu hana padeyabeku
We want a tourist guide Namage obba tourist guide bekagidhe
Drive me to (hotel name) hotel (hotel name) hotelige karedhukondu hogi.
It is too expensive Idhakay bele thumbha jasthee
I will come back Nanu vapas baruthene
This is good Idhu chennagidhay
Let us go Hoguva
Go Hogee
Look there Alli nodi
I want water Nanagay neeru beku
Food Oota
Snacks Thindi
This food is too hot Ee oota khara jasthee
I want it less hot Khara kammee madee