Marriage Halls

Bharathi Kalyana Mantap
Kadekar, Udupi - 576 101
Tel: 2523833

Dharmavara Resorts, Unitop Estate
Near Akashavani, N.H. 17
Brahmavar - 576 213
Tel: 2560913

Devadigara Sabhabhvana
Udupi - 576 101
Tel: 2524200

Galaxy Multipurpose Hall
Karkala - 574 104
Tel: 731221

Govinda Kalyana Mantapa
Udupi - 576 101
Tel: 2520240

Gopika Cermony Hall
N H 17, Bada Yermal, 
Udupi
Tel: 2577127
2556959

Halima Sabju Auditorium
N.H.17, Udyavara - 574 118
Tel: 2528896

Hari Prasad Auditorium
N.H.17, Udupi - 576 101
Tel: 2522851

Jayakrishna Sabhagriha
Udupi - 576 101
Tel: 2527000

Kathyayini Mantap
Kadiyali, Udupi - 576 102
Tel: 2520875

Laxmi Sabha Bhavana
N.H. 17, Adiudupi, Udupi - 576 101
Tel: 2525138

Laxmi Narayana Kalyana Mantap
Kadekar, Udupi - 576 101
Tel: 2525432


Laxmindra Kalyan Mantap

Tel: 2527333

Lions Bhavana
Brahmagiri, Udupi - 576 101
Tel: 2527817

Monis Complex & Rino Hall
Shirva,Udupi - 574 116
E-mail: russelmonis@usa.net
Tel: 2554408

Shamili
N H 17, Ambalpady
Udupi - 576 101
Tel: 2523037
2533902

Smt. Ammanni Ramanna Shetty Sabha Bhavana
Udupi - 576 101
Tel: 2522513
Shri Gayathri Kalyana Mantap
Udupi - 576 101
Tel: 2524854

Shrinivasa Kalyana Mantapa
Puttur, Udupi
Tel: 2580004

Sharada International
N.H. 17, Adiudupi - 576 101
Tel: 2522910

Shree Narayana Guru Kalyana Mantap
Bannanje, Udupi - 576 101
Tel: 2521756

Shree Narayana Guru Sabhabavana
Katapady, Udupi - 574 105
Tel: 2537060

Shree Shivanugraha Sabhabavana
Katapady, Udupi - 574 105
Tel: 2537060

Shri Padmavathi Kalyana Mantap
Maruthi Lane, Udupi - 576 101
Tel: 2520047

Shesha Shayana Hall
Udupi - 576 101
Tel: 2522381

Sri Sudhindra Thirtha Kalyana Mantap
Udupi - 576 101
Tel: 2530091

Sri Sharada Mantapa
Udupi - 576 101
Tel: 2520754

Sri Varadendra Kala Mandir

Sri Bhuvanendra Mantap
SLV. Temple, Udupi - 576 101
Tel: 2520860

Palimar Vidhyamanya Sabhabavana
Cart Street, Udupi - 576 101
Tel: 2523402

Shri Krishna Sabha Mandir
Udupi - 576 101
Tel: 2520497

Veerabhadra Kalabahavana
Udupi - 576 101
Tel: 2524267