Lawyers

Mattar Ratnakar Hegde Ananth Towers, Court Road Udupi - 576 101 Tel: 2528956 Narayan Sherigar U, M.Com, LL.B Anantha Kripa, Maruthi Veethika Udupi - 576 101 Tel: 2526172 S. Vittal Shettigar, B.A, LL.B Maruthi Veethika Udupi - 576 101 Tel: 2526172
Smt. H. Asha S. Shetty
1st floor, Super Bazar
Udupi - 576 101

4/5 KMC Flats, Behind KMC
Sharada Ladies Hostel
KMC Campus, Manipal - 576 119
Tel: 2531755Tel: 2572755

Kaup Madhukar Shenoy

1st floor, Ananth Tower
Udupi - 576 101
Tel: 2526427
Mattar Ratnakar Hegde
Ananth Towers, Court Road
Udupi - 576 101
Tel: 2528956

Narayan Sherigar U
M.Com, LL.B
Anantha Kripa, Maruthi Veethika
Udupi - 576 101
Tel: 2526172

S. Vittal ShettigarB.A, LL.B
Maruthi Veethika
Udupi - 576 101
Tel: 2526172